Criteria toelating

Om ervoor te zorgen dat slechts zaken in onderzoek worden genomen die mogelijk een rechterlijke dwaling zijn, wordt een aantal toelatingscriteria gehanteerd. Dat zijn de volgende:

 1. Een zaak kan in behandeling worden genomen op aanvraag van de veroordeelde verdachte, diens advocaat of een andere betrokkene, zoals een familielid.
 2. De aanvraag dient per e-mail of schriftelijk te worden ingediend. Zie daarvoor de pagina aanmelding zaak.
 3. De veroordeelde verdachte dient onherroepelijk te zijn veroordeeld voor een misdrijf.
 4. De veroordeelde moet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vier jaar of een kortere gevangenisstraf in combinatie met TBS.
 5. De veroordeelde moet claimen dat hij geheel ten onrechte is veroordeeld en dat het misdrijf door iemand anders is gepleegd of niet heeft plaatsgevonden. Zaken waarin de veroordeelde zegt niet de dader te zijn, maar slechts medeplichtige komen niet in aanmerking. Zaken waarin de veroordeelde zegt dat hij het misdrijf anders pleegde of dat de kwalificatie door de rechter onjuist was (bijvoorbeeld moord in plaats van doodslag) komen evenmin in aanmerking. Het dient dan ook de proceshouding ter terechtzitting van de veroordeelde te zijn geweest dat hij niet schuldig is aan het misdrijf.
 6. Het Project Gerede Twijfel moet kunnen beschikken over het complete dossier, althans over alle stukken waarover de verdediging beschikte.
 7. De veroordeelde en diens advocaat moeten een verklaring ondertekenen waarin zij onherroepelijk akkoord gaan met onderzoek door het Project Gerede Twijfel en zich tevens bereid verklaren alle gevraagde andere inlichtingen te verstrekken.
 8. Zij gaan akkoord met publicaties over de zaak. Bij publicaties zal uiteraard zoveel mogelijk anonimiteit worden betracht.
 9. Pas na een eerste kennisname van het dossier en eventueel een gesprek met de veroordeelde of diens advocaat kan worden besloten of een zaak werkelijk in onderzoek wordt genomen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  a. Het moet om een zaak gaan waarbij ook bij de projectleiding het vermoeden is gerezen dat mogelijk van een rechterlijke dwaling sprake is.
  b. De zaak moet kunnen bijdragen aan inzicht in mechanismen die rechterlijke dwalingen bevorderen.
  c. De zaak moet zodanig zijn dat studenten onder leiding in een redelijke tijd met een deugdelijke rapportage kunnen komen.
  d. Er mag bij één of meer medewerkers van het Project Gerede Twijfel geen belangenconflict bestaan of ontstaan.
 10. Zaken worden slechts direct aangenomen als daarvoor voldoende capaciteit bestaat.
 11. Zaken kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 12. Het Project Gerede Twijfel doet in beginsel niet meer dan rapporteren over haar bevindingen. Het voeren van een herzieningsprocedure of iets dergelijks valt buiten het kader van het Project.